Botany Faculty

Dr. R. Prameela
Dr. R. PrameelaM.Sc., B.Ed., Ph.D., SLET
HOD of Botany
Dr. K. Prasanna Lakshmi
Dr. K. Prasanna LakshmiM.Sc., M.Phil., Ph.D.
Asst. Prof. in Botany